Βεβαίωση ΤΑΠ: Βελτιώθηκε η διαδικασία έκδοσης για μεταβίβαση ακινήτων.

Print Friendly, PDF & Email

Με το Νόμο 4915/2022 έγινε εν μέρει δεκτό ένα από τα σημαντικά αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ που αφορούν τα δημοτικά τέλη, όπως ανακοίνωσε στο 39ο Συνέδριό της ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας. Με το άρθρο 19 του νόμου αυτού επιλύεται σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα της καθυστέρησης έκδοσης της βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ το οποίο αποτελούσε σημαντική τροχοπέδη στα κάθε είδους συμβόλαια ακινήτων. Συγκεκριμένα μετά από επίμονες προσπάθειες της ΠΟΜΙΔΑ και της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογράφων, με το άρθρο 19 του νέου νόμου, η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης αυτής, τροποποιήθηκε ως εξής με το άρθρο 19 του Ν. 4915/2022:

* Καθιερώνεται νέα διαδικασία σχετικά με την πληρωμή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων (άρθρο 24 παρ.18, του ν.2130/1993) και συγκεκριμένα:

α. Προβλέπεται εναλλακτικά και εφόσον το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή υπάρχει αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), η δυνατότητα κατάθεσης συγκεκριμένου ποσού ως εγγύηση στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου, μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής.

β. Καθορίζονται το ύψος της εν λόγω εγγύησης [ποσοστό (0,3‰) επί της αξίας πώλησης του ακινήτου], η διαδικασία είσπραξης των ποσών, εκκαθάρισης της οφειλής του Τ.Α.Π. καθώς και βεβαίωσης των υπολειπόμενων ποσών ή επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των επιπλέον ποσών. Η εκκαθάριση ανατρέχει σε βάθος πενταετίας ενώ άλλου είδους οφειλές πέραν του ΤΑΠ δεν αναζητούνται και δεν βεβαιώνονται. Η είσπραξη των υπολειπόμενων ποσών διενεργείται εφάπαξ ή σε δόσεις κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεων ακινήτων, υπό περαιτέρω προυποθέσεις.

Το σχετικό άρθρο του νόμου προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 19

Άρθρο 19 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων – Αντικατάσταση παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) αντικαθίσταται ως εξής:

«18. α. Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συµβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί µη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συµβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια. Η βεβαίωση αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συµβολαιογράφο ή προσκοµίζεται από τον µεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ηµερών µε βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήµος και ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήµος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιµοποιείται και για την ηλεκτρονική µεταβίβαση του ακινήτου.

β. Εναλλακτικά, αν το επιθυµεί ο µεταβιβάζων ή σε περίπτωση που υφίσταται αδυναµία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α) εντός πέντε (5) ηµερών για οποιονδήποτε λόγο, ο µεταβιβάζων έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συµβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συµβολαίου, ως εγγύηση µέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συµβολαιογράφο µέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήµο για λογαριασµό του αποκτώντα. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήµοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασµούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόµενους.

γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυµεί ο αποκτών ή σε περίπτωση που υφίσταται αδυναµία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α) εντός πέντε (5) ηµερών για οποιονδήποτε λόγο, ο αποκτών έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συµβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συµβολαίου, ως εγγύηση µέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συµβολαιογράφο µέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήµο για λογαριασµό του αποκτώντα. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήµοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασµούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόµενους.

δ. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την κατάθεση της εγγύησης, η ταµειακή υπηρεσία του δήµου προβαίνει σε εκκαθάριση της οφειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και είτε βεβαιώνει και εισπράττει το υπόλοιπο της οφειλής µε βεβαιωτικούς καταλόγους, είτε επιστρέφει στον µεταβιβάζοντα, κατά την εφαρµογή της περ. β), ή στον αποκτώντα, κατά την εφαρµογή της περ. γ) εντός δέκα (10) ηµερών ως αχρεωστήτως καταβληθέν το τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εγγύηση. Η εκκαθάριση ανατρέχει σε βάθος πενταετίας. Τυχόν οφειλές πέραν της πενταετίας δεν αναζητούνται και δεν βεβαιώνονται. Σε περίπτωση οφειλής, ο µεταβιβάζων ή ο αποκτών υποχρεούται να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό είτε εφάπαξ εντός τριάντα (30) ηµερών, είτε σε έως έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης τα πενήντα (50) ευρώ, άλλως εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων [ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90)].

ε. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών και τη σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου, µπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί µη οφειλής Τ.Α.Π. για τη µεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση υποβολής από τον συµβολαιογράφο πριν τη σύνταξη του συµβολαίου, σε ηλεκτρονική πλατφόρµα που τηρεί ο δήµος, των στοιχείων των συµβαλλοµένων και του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, ώστε να ελέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν οφειλές βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 356) ή να παρακρατείται το οφειλόµενο ποσό που προκύπτει κατά τη µεταβίβαση του ακινήτου. Η ως άνω απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης κατά την περ. α) του παρόντος.»

πηγή: http://www.pomida.gr