Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4690/2020 για την μείωση των ενοικίων και την φορο-ελάφρυνση των εκμισθωτών.

Print Friendly, PDF & Email

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 104 Α’/30.5.2020 ο Νόμος 4690/2020 με τον οποίο έγινε η κύρωση:

α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και

β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος αυτός περιέχει ρυθμίσεις τόσο σε σχέση με το θέμα της παράτασης και τερματισμού, όπως ελπίζουμε, της μείωσης των μισθωμάτων, όσο και της φορολογικής ελάφρυνσης των Εκμισθωτών ακινήτων από τις μειώσεις αυτές. 

Α. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ για Μάιο-Ιούνιο και για Ιούλιο-Αύγουστο.

Β. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε όλο το άρθρο (αφορά και Εκμισθωτές και Μισθωτές) στο www.pomida.gr